Přihláška na letní taneční soustředění „LOUKOV OPEN 2019“

Závazná přihláška – odeslat prosím nejpozději do 31. 5. 2019

Termín 29.7.-2.8.2019
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Mobilní telefon:
Telefon rodiče, mobily:
E-mail: 

Na základě zkušeností z minulého roku Vás prosíme o nahlášení Vašich přibližných požadavků
na počet individuálních lekcí a jmen lektorů předem. Děkujeme

Počet individuálních lekcí celkem:
a jméno lektora:

Podmínky pro účast na tanečním soustředění:

  1. Úhrada nevratné zálohy ve výši 1.500,- Kč do 31. 5. 2019
    • na účet u ČSOB Ostrava 8, č.ú.: 161493627/0300, VS – rodné číslo
  2. Doplatek do celé částky do 30. 6. 2019.
  3. Potvrzení o bezinfekčnosti u dětí do 18 let ne starší 3 dny před odjezdem - rodiče nebo lékař (stačí napsat rukou a podepsat – rodiče).
Souhlasíme s výše uvedenými podmínkami:
 
 Informace o zpracování osobních údajů

Dance studio Ostrava, IČO 70312851 (dále jen DSO) jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), jež nabyl účinnosti dne 25.5.2018, zpracovává při své činnosti osobní údaje Vaše/Vašeho dítěte.

Souhlas zákonného zástupce dítěte/dospělé osoby
DSO má zájem nad rámec výše uvedeného povinného zpracování osobních údajů zpracovávat údaje Vaše/Vašeho dítěte pro některé další účely, pro které je vyžadován Váš souhlas. Před souhlasem se zpracováním osobních údajů obdržíte formulář s možnosti výběru souhlasu či nesouhlasu se zpracováním osobních údajů a to v souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jakož i ve smyslu příslušných ustanovení ZOOU a GDPR v případech, kdy nakládání s níže uvedenými dokumenty a výstupy představuje zpracování osobních údajů:

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné (není podmínkou pro přijetí do studia či akci studia). Udělený souhlas je pak možné kdykoliv odvolat, a to osobně nebo doručením písemného oznámení.  Osobní údaje jsou uchovány po dobu trvání taneční výuky.

Prosíme Vás o vyplnění.

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů mých/mého dítěte za účelem organizace taneční výuky a akcí studia. Pro tyto účely mohou být osobní údaje v nezbytném rozsahu předány organizátorům akcí, případně subjektům na těchto akcích se podílejících.
Souhlasím se zveřejňování údajů, fotografií a audiovizuálního zobrazení mých/mého dítěte v propagačních a informačních materiálech, které souvisejí s prezentací studia a jeho chodu, a to konkrétně:    
  1. v propagačních a informačních materiálech distribuovaných v listinné podobě (informační brožury, letáčky, plakáty aj.)
  1. propagačních a informačních materiálech distribuovanýchelektronicky (např. na webových stránkách, ve video prezentacích a reportážích  z akcí aj.)
  1. a sociálních sítích (např. na facebookové stránce studia)
V Ostravě dne: 19.01.2019
Facebook
počet návštěv:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Moravskoslezský kraj
www.ostrava.cz
Poruba