Přihláška

Přečtěte si, prosím, Všeobecné obchodní podmínky a organizační pokyny kurzů Tanečního studia Ostrava.

Všeobecné obchodní podmínky a organizační pokyny kurzů
Tanečního studia Ostrava

 1. Přihláška do kurzů (elektronická, písemná, telefonická) je závazná. Pokud se z vážných důvodů nebudete moci kurzů zúčastnit, dejte nám to, prosím, co možná nejdříve vědět.

 2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti Taneční studio Ostrava s. r. o. k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla společnosti.

 3. Po vyplnění přihlášky Vám nejpozději do týdne přijdou emailem nebo SMS úvodní informace ohledně nástupu na kurzy a pokyny k platbě. Vaše kurzy se zpravidla hradí předem platbou na účet studia (158870946/0300) nebo v hotovosti v kanceláři studia. Prosíme o dodržení termínu platby (obvykle 7 dní) neb poté je Vaše rezervace automaticky zrušena. Pokud vaše platba přijde později, zařadíme Vás rádi do kurzu znovu, ovšem pouze bude-li stále volný. V opačném případě uhrazené kurzovné buď převedeme na jiný Vámi vybraný kurz, nebo Vám je vrátíme zpět. Potvrzení o obdržení platby automaticky nerozesíláme, Vaším dokladem je skutečnost, že platba odešla v pořádku z Vašeho účtu. Pokud se chcete ujistit, že máte kurzovné uhrazené, můžete se kdykoliv individuálně informovat emailem či telefonicky (SMS).

 4. Pokud se chcete před přihlášením a zaplacením kurzovného do našeho studia nejprve podívat, jak vypadá taneční sál, jak probíhá výuka apod., můžete se přijít podívat na kurz, do kterého chcete chodit. Prosíme Vás však, abyste si návštěvu s námi předem telefonicky nebo emailem dohodli.

 5. Nejpozději týden před začátkem kurzu od nás všichni řádně zapsaní účastníci dostanou emailem nebo SMS pozvánku na první lekci s připomínkou, že kurz začíná.

 6. Na 1. lekci přijďte, prosím, s mírným předstihem cca 15 minut kvůli plynulému „seznámení“.

 7. Docházka do kurzu je věcí jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného odečítány.

 8. Do tanečních sálů je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci či cvičení. V tanečních kurzech nevyžadujeme formální společenské oblečení.

 9. Kabáty je nutné před začátkem lekce uložit v šatně nebo na věšáky. Kabelky a příruční zavazadla, obsahy kapes kabátů a sak si vždy vezměte s sebou na sál.

 10. Taneční sál je nekuřácký.

 11. Změna času a místa konání lekce je ve výjimečně nutných případech vyhrazena a všem účastníkům oznámena.

 12. Akce tanečního studia (lekce, závěrečné, plesy, tančírna apod.) mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem tanečního studia. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být vystaveny na internetových stránkách studia nebo použity na jiných propagačních materiálech tanečního studia. Pořizování audiovizuálních záznamů z tanečních kurzů jiným než oficiálním fotografem tanečního studia je dovoleno pouze se souhlasem vyučujícího v daném kurzu.

 13. Při odhlášení z kurzu 15 dní a více před jeho zahájením se odečítají administrativní náklady ve výši 60% kurzovného, zbytek uhrazené částky Vám vrátíme. Při odhlášení z kurzu 14 dní a méně před jeho zahájením činí storno poplatek 80%. Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první lekce. Výjimku lze přiznat v odůvodněných případech (např. onemocnění) – v takovém případě se vrací poměrná část kurzovného za neabsolvované lekce (počítají se od měsíce následujícího od odhlášení) snížená o 30% administrativních nákladů. Pro udělení této výjimky je potřeba doložit tyto skutečnosti např. lékařskou zprávou.

 14. Přihlášením do kurzů stvrzujete, že jste se seznámil(a) s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasíte s jejich dodržováním.

Povinné údaje jsou označeny tučným popisem.

Kurz:
Jméno a příjmení partnerky:
Datum narození partnerky:
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Jméno a příjmení partnera:
Datum narození partnera:
Bydliště  
           Ulice:
           Město:
E-mail: 
Telefon domů:
Mobil:
Datum zahájení výuky:
Datum ukončení výuky:

Kde jste získali informace o Tanečním studiu:

na letáčku

doporučili mi známí

četli jsme v tisku

viděli jsme reklamní tabuli, leták

viděli jsme práci Tanečního studia (akademie apod.)

jinak:

Poznámka: 

stvrzuji, že jsem byl seznámem s všeobecnými obchodními podmínkami a organizačními pokyny kurzů tanečního studia

   
 Informace o zpracování osobních údajů
Taneční studio Ostrava, IČO 25839918 (dále jen TSO) jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), jež nabyl účinnosti dne 25.5.2018, zpracovává při své činnosti osobní údaje Vaše/Vašeho dítěte.
TSO má zájem nad rámec výše uvedeného povinného zpracování osobních údajů zpracovávat údaje Vaše/Vašeho dítěte pro některé další účely, pro které je vyžadován Váš souhlas. Před souhlasem se zpracováním osobních údajů obdržíte formulář s možnosti výběru souhlasu či nesouhlasu se zpracováním osobních údajů a to v souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jakož i ve smyslu příslušných ustanovení ZOOU a GDPR v případech, kdy nakládání s níže uvedenými dokumenty a výstupy představuje zpracování osobních údajů:

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné (není podmínkou pro přijetí do studia či akci studia). Udělený souhlas je pak možné kdykoliv odvolat, a to osobně nebo doručením písemného oznámení. Osobní údaje jsou uchovány po dobu trvání taneční výuky.

Prosíme Vás o vyplnění.

Jméno a příjmení:
Datum narození: . .
Souhlasím se zpracováním osobních údajů mých/mého dítěte za účelem organizace taneční výuky a akcí studia. Pro tyto účely mohou být osobní údaje v nezbytném rozsahu předány organizátorům akcí, případně subjektům na těchto akcích se podílejících.
Souhlasím se zveřejňování údajů, fotografií a audiovizuálního zobrazení mých/mého dítěte v propagačních a informačních materiálech, které souvisejí s prezentací studia a jeho chodu, a to konkrétně:    
 1. v propagačních a informačních materiálech distribuovaných v listinné podobě (informační brožury, letáčky, plakáty aj.)
 1. propagačních a informačních materiálech distribuovanýchelektronicky (např. na webových stránkách, ve video prezentacích a reportážích  z akcí aj.)
 1. a sociálních sítích (např. na facebookové stránce studia)
V Ostravě dne: 10.04.2021
   
Jméno a příjmení:
Datum narození: . .
Souhlasím se zpracováním osobních údajů mých/mého dítěte za účelem organizace taneční výuky a akcí studia. Pro tyto účely mohou být osobní údaje v nezbytném rozsahu předány organizátorům akcí, případně subjektům na těchto akcích se podílejících.
Souhlasím se zveřejňování údajů, fotografií a audiovizuálního zobrazení mých/mého dítěte v propagačních a informačních materiálech, které souvisejí s prezentací studia a jeho chodu, a to konkrétně:   
 1. v propagačních a informačních materiálech distribuovaných v listinné podobě (informační brožury, letáčky, plakáty aj.)
 1. propagačních a informačních materiálech distribuovanýchelektronicky (např. na webových stránkách, ve video prezentacích a reportážích  z akcí aj.)

 1. a sociálních sítích (např. na facebookové stránce studia)

V Ostravě dne: 10.04.2021
Facebook
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Moravskoslezský kraj
www.ostrava.cz
Poruba